Regulamin – definicje

Ilekroć w niniejszym Regulaminie używane są następujące określenia przyjmują one znaczenia nadane im poniżej:

Soap Bubble – grupa należąca do Soda Studio projektowanie graficzne, będąca usługodawcą w zakresie grafiki i poligrafii.

Klient – podmiot, który dokonuje zapłaty za towary lub usługi oferowane przez Soap Bubble.

Strony – Klient i Soap Bubble.

Papeteria Ślubna i Okolicznościowa – zaproszenia ślubne i okolicznościowe oraz dodatki ślubne i okolicznościowe sprzedawane w formie wydruków.

Próbki Papeterii Ślubnej i Okolicznościowej – wzory zaproszeń, które Klient może zamówić w celu sprawdzenia jakości materiałów i wykonania Papeterii Ślubnej i Okolicznościowej.

Projekt Indywidualny – usługa wykonania projektu graficznego zaproszenia, polegająca na uwzględnieniu preferencji Klienta, w ramach której Klient finalnie otrzymuje wizualizację zaproszenia w celu akceptacji projektu i przekazania go do druku Soap Bubble.

Projekt Gotowy – projekt (kolekcja) zaproszenia wybrany spośród wzorów prezentowanych w galerii na Stronie Internetowej.

Dodatki Ślubne – elementy poligraficzne, składające się na oprawę wesela.

Formularz Zamówienia – w formie elektronicznej, wyszczególnione dla Klienta podstrony na stronie internetowej zawierające tabele, które Klient wypełnia w celu złożenia zamówienia.

Proces Projektowy – proces, na który składa się przygotowanie projektu graficznego Papeterii Ślubnej i Okolicznościowej.

Realizacja – proces na który składają się: personalizacja (opcjonalnie), wydruk, skład Papeterii Ślubnej i Okolicznościowej.

Strona internetowa – zawartość strony internetowej www.soapbubble.pl

Umowa – umowa zawarta pomiędzy Stronami na podstawie Regulaminu, w celu wykonania danej usługi.

Regulamin – niniejszy regulamin.

I. Postanowienia ogólne

1. Regulamin ustala ogólne warunki współpracy Klienta i Soap Bubble oraz zamawiania usług graficznych i poligraficznych, w tym Papeterii Ślubnej i Okolicznościowej, oferowanych przez Soap Bubble.

2. Każdy Klient jest zobowiązany zapoznać się z treścią Regulaminu przed złożeniem zamówienia.

3. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Klienta z przestrzegania zawartych w nim zasad.

4. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.soapbubble.pl w zakładce Regulamin.

II. Zawarcie umowy

1. Prezentowana Papeteria Ślubna i Okolicznościowa sprzedawana jest za pośrednictwem Internetu w formie Umowy zawieranej na odległość pomiędzy Klientem a Soap Bubble.

2. Zawarcie Umowy między stronami następuje w formie elektronicznej poprzez złożenie zamówienia za pośrednictwem Formularza Zamówienia przez Klienta i jest równoznaczne z podjęciem współpracy z Soap Bubble i zaakceptowaniem Regulaminu.

3. Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania przez Klienta Formularza Zamówienia.

4. Soap Bubble może odmówić zawarcia Umowy bez względu na przyczynę i bez obowiązku podawania przyczyn odmowy, o czym powiadomi niezwłocznie Klienta.

III. Elementy papeterii ślubnej i okolicznościowej

1. Poszczególne elementy papeterii ślubnej i okolicznościowej mają ustaloną cenę za sztukę (lub kilka sztuk) oraz minimalne ilości, od jakich Soap Bubble realizuje ich zamówienie.

2. Elementy papeterii ślubnej i okolicznościowej niewyszczególnione w ofercie Soap Bubble są traktowane jako niestandardowe i podlegają wycenie indywidualnej.

3. Minimalna kwota zamówienia wynosi 500 zł.

4. Ceny zaproszeń podane na Stronie Internetowej w Cenniku oraz w kolekcjach poszczególnych Projektów Gotowych, zamieszczonych na Stronie Internetowej, odnoszą się do minimalnej ilości zamawianych zaproszeń tj. 30 sztuk. Jeśli zawiadomienia różnią się jedynie treścią od zaproszeń, mogą być wliczone w minimalną ilość.

5. Minimalna ilość zamawianych zaproszeń/ zawiadomień wg Projektu Indywidualnego wynosi 50 szt.

6. Soap Bubble zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i dostosowania cen w zależności od charakteru oraz rodzaju zamówienia.

7. Soap Bubble nie wykonuje zleceń na pojedyncze elementy Papeterii Ślubnej i Okolicznościowej.

8. Soap Bubble nie realizuje „dodruków” pojedynczych sztuk elementów Papeterii Ślubnej i Okolicznościowej.

9. Soap Bubble nie realizuje projektów wykonanych przez osoby trzecie.

10. Soap Bubble nie sprzedaje projektów papeterii ślubnej i okolicznościowej do realizacji we własnym zakresie.

11. Soap Bubble w ramach realizacji zamówionych projektów nie udostępnia Klientom edytowalnych plików produkcyjnych oraz edytowalnych projektów w ramach zamówienia do samodzielnej realizacji.

12. Soap Bubble jako autor realizacji (projektu) zastrzega prawo wyłącznego realizowania zamawianych projektów przez Klienta.

13. Podane ceny mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

IV. Próbki papeterii ślubnej i okolicznościowej

1. Soap Bubble umożliwia zamówienie Próbek Papeterii Ślubnej i Okolicznościowej, spośród wzorów znajdujących się na Stronie Internetowej.

2. Soap Bubble zastrzega sobie prawo do wysłania maksymalnie 3 sztuk wzorów z Próbek Papeterii Ślubnej i Okolicznościowej.

3. Próbki Papeterii Ślubnej i Okolicznościowej sprzedawane są po cenach określonych na Stronie Internetowej.

4. Wzory Papeterii Ślubnej i Okolicznościowej zawierają przykładowe teksty (treść zaproszenia, menu, etc.) z gotowych zaproszeń, które stanowią wzór proponowanej realizacji.

V. Prezentacja papeterii

1. Dekoracja prezentowana wraz papeterią ślubną na Stronie Internetowej (ozdoby, znaczki pocztowe, kokardy, kwiaty, motki sznurka itp.) stanowią jedynie elementy dekoracji Soap Bubble i nie podlegają one sprzedaży w ramach zamówienia oraz w drodze indywidualnego zamówienia Klienta.

2. Zdjęcia zamieszczone na stronie internetowej mogą różnić się od rzeczywistych realizacji pod względem jakości druku i kolorów papaterii.

3. Soap Bubble informuje, że zamówienie może być weryfikowane jedynie poprzez zamówienie Próbek Papeterii Ślubnej i Okolicznościowej, o których mowa w rozdz. V.

4. Podstawą zgodności grafiki z wydrukiem przedmiotu zamówienia jest projekt graficzny (wizualizacja) przesłana Klientowi.

VI. Dane do projektu

1. Celem prawidłowej realizacji zamówienia przez SOAP BUBBLE Klient zobowiązany jest wypełnić w wersji elektronicznej Formularz Zamówienia. SOAP BUBBLE nie wprowadza zmian w tekstach oraz danych zawartych w Formularzu Zamówienia. Za poprawność tekstów odpowiedzialność ponosi Klient.

2. SOAP BUBBLE nie wykonuje tłumaczeń tekstów innych językach niż język polski.

3. Przed wysłaniem projektu/-ów do druku SOAP BUBBLE zobowiązuje się do przesłania Klientowi wizualizacji – elektronicznej wersji projektu/-ów, w celu sprawdzenia poprawności zawartości tekstowej i ostatecznej jego akceptacji.

4. Po akceptacji projektu nie ma możliwości wprowadzenia do niego zmian.

5. SOAP BUBBLE nie bierze odpowiedzialności za wszelkie błędy zgłoszone po akceptacji projektu.

VII. Proces projektowy i realizacja

1. Na wytworzenie papeterii ślubnej i okolicznościowej składają się dwa procesy, kolejno: proces projektowy i realizacja.

2. Proces Projektowy następuje po otrzymaniu przez SOAP BUBBLE kompletnego Formularza Zamówienia oraz zaksięgowania wpłaty pierwszej transzy. W tym okresie SOAP BUBBLE zobowiązuje się wysłać Klientowi drogą elektroniczną projekt/-y papeterii w celu akceptacji do druku.

3. Proces Projektowy trwa do 15 dni roboczych z zastrzeżeniem wydłużenia tego okresu o kolejne 5 dni roboczych w sezonie wzmożonej pracy (marzec – sierpień). Termin procesu projektowego liczony jest od kolejnego, pełnego dnia po zaksięgowaniu wpłaty pierwszej transzy do momentu przesłania Klientowi pierwszej wersji projektu w celu akceptacji. Poprawki graficzne, niezależne od SOAP BUBBLE, o których mowa w ust. 9 poniżej, nie są wliczane w terminy określone w Procesie Projektowym.

4. W wypadku niekompletnego Formularza Zamówienia przy zamawianiu zaproszeń (braku danych, niezbędnych informacji), proces projektowy zostaje wydłużony o ilość dni potrzebnych na skompletowanie danych, z zastrzeżeniem zapisu wskazanego w rozdz. III ust. 3. Regulaminu.

5. W wypadku niekompletnego Formularza Zamówienia (braku danych, niezbędnych informacji) przy zamawianiu elementów oprawy graficznej ślubu i wesela, która jest związana z konkretnym terminem, Klient ma obowiązek przesłać niezbędne dane minimum na 15 dni roboczych przed datą ślubu/ wesela.

6. W przypadku niedopełnienia zapisów wskazanych w ust. 5 powyżej, zamówienie traktowane jest jako zamówienie w trybie przyspieszonym („REALIZACJA EKSPRESOWA”), co wiąże się z dodatkową opłatą w wysokości 25% wartości zamówienia. SOAP BUBBLE zastrzega sobie również prawo do odmówienia realizacji zamówienia, gdy uzna, że termin na jego wykonanie jest zbyt krótki oraz brak jest możliwości jego realizacji.

7. Realizacja następuje po zaakceptowaniu projektu do druku przez Klienta oraz zaksięgowaniu wpłaty pozostałej należności za zamówienie. W tym okresie SOAP BUBBLE przygotowuje pliki do druku, drukuje oraz kompletuje zamówienie.

8. Realizacja trwa do 15 dni roboczych z zastrzeżeniem wydłużenia tego okresu o kolejne 5 dni roboczych w sezonie wzmożonej pracy (marzec – sierpień) oraz w przypadku realizacji druków jakości premium, których proces technologiczny wytworzenia jest złożony. Termin realizacji liczony jest od kolejnego, pełnego dnia po zaksięgowaniu wpłaty drugiej transzy do momentu wydania przesyłki kurierowi. Czas wysyłki jest zależny od firmy kurierskiej i nie jest wliczany w terminy określone w procesie Realizacji.

9. W wypadku braku akceptacji projektu do druku przez Klienta, SOAP BUBBLE wykonuje na prośbę Klienta jedną turę poprawek do projektu, które zobowiązuje się przesłać do ponownej akceptacji w ciągu 3 dni roboczych. Kolejne tury poprawek są odpłatne i wyceniane zgodnie ze stawką za każdą rozpoczętą godzinę pracy grafika.

10. W przypadku projektu zaproszenia INDYWIDUALNEGO poprawki tekstowe, niewielkie poprawki kolorystyczne, zmiana fontu w projekcie są wliczone w cenę projektu (możliwość jednokrotnej zmiany). Większe poprawki graficzne do projektu są nanoszone za opłatą ustalaną indywidualnie, w zależności od ilości zmian.

11. W przypadku PROJEKTU GOTOWEGO modyfikacje są realizowane za dodatkową opłatą, w zależności od ilości zmian.

12. Ceny modyfikacji określa CENNIK, znajdujący się na stronie www.soapbubble.pl w zakładce “CENNIK/ZAPROSZENIA”. Opłata dotyczy wykonania projektu graficznego z uwzględnionymi zmianami.

13. W przypadku odrzucenia zmodyfikowanego PROJEKTU GOTOWEGO, o którym mowa w ust. 10 powyżej, Klient ma prawo bezpłatnego powrotu do oryginalnej wersji projektu, przy czym nie przysługuje mu zwrot opłaty poniesionej za wykonaną modyfikację projektu graficznego zaproszenia.

14. Projekt MAPY, dostosowany do PROJEKTU GOTOWEGO realizowany jest za dodatkową opłatą. Cenę określa CENNIK, znajdujący się na Stronie Internetowej w zakładce “CENNIK/ZAPROSZENIA”.

15. SOAP BUBBLE oferuje możliwość realizacji usługi w trybie przyspieszonym – oferta „REALIZACJA EKSPRESOWA”. Opcja jest możliwa wyłącznie dla PROJEKTÓW GOTOWYCH, zamieszczonych w galerii na Stronie Internetowej lub Social Media-ch (Instagram, Facebook). Proces projektowy oraz proces realizacji zostają skrócone w sumie do 10 dni roboczych w przypadku realizacji druku standardowego. W przypadku realizacji zaproszeń i dodatków premium – do 15 dni roboczych. W okresie wzmożonej pracy i sezonu ślubnego (marzec – sierpień) – do 15 dni roboczych. Termin ten jest ustalany indywidualnie z Klientem i zachowany w wyżej określonym przedziale czasowym, pod warunkiem zachowania przez Klienta ciągłości korespondencji i akceptacji projektu w przeciągu 24 godzin i z uwzględnieniem zachowania czynności wskazanych w rozdz. VIII ust. 4. Regulaminu . Przy zamówieniach w trybie przyspieszonym – oferta „REALIZACJA EKSPRESOWA” wartość zamówienia zostaje zwiększona o 25%.

16. Zlecenia wykonywane są zgodnie z kolejnością zgłoszeń.

VIII. Rezygnacje i reklamacje

1. Ilości i rodzaje zamówionych elementów za pośrednictwem formularza zamówienia zaproszeń są wiążące. Nie ma możliwości rezygnacji z zamówionych elementów.

2. W wypadku braku akceptacji przygotowanego i przesłanego projektu przez SOAP BUBBLE, Klient ma prawo do rezygnacji z zamówienia. Rezygnacja z zamówienia wiąże się z koniecznością poniesienia kosztów Procesu Projektowego (pierwsza transza), stanowiącego zadatek opłacony na rzecz SOAP BUBBLE. Koszty te nie są zwracane Klientowi.

3. W przypadku, gdy Klient zrezygnuje z zamówienia po zaakceptowaniu projektu i wpłaceniu całości kwoty należnej za zamówienie (pierwsza i druga transza) lub po wpłaceniu pierwszej transzy za Proces Projektowy, nie przysługuje mu zwrot kosztów poniesionych za zamówienie.

4. O rezygnacji Klient zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić SOAP BUBBLE.

5. Reklamacje dotyczące niepoprawności tekstów, wzorów, etc. zostaną uwzględnione jedynie w przypadku, gdy otrzymany towar będzie się różnił od projektu, który uprzednio został zaakceptowany przez Klienta i rozpatrzone zostaną na podstawie odesłanego na koszt Klienta towaru, będącego przedmiotem reklamacji, na adres SOAP BUBBLE.

6. W wypadku uznania reklamacji, o której mowa w ust. 5 powyżej, SOAP BUBBLE zobowiązuje się zwrócić koszty wysyłki poniesione przez Klienta w celu reklamacji towaru, oraz pokryć wszelkie koszty związane z ponownym wydrukiem i przesyłką towaru do Klienta.

7. Reklamacje dotyczące uszkodzeń i wad technicznych, powstałe w wyniku transportu poprzez firmę kurierską, rozpatrzone zostaną na podstawie odesłanego na koszt Klienta towaru, będącego przedmiotem reklamacji, na adres SOAP BUBBLE z zastrzeżeniem rozdz. IX ust. 6.

8. Klient zobowiązany jest do zwyczajowego zabezpieczenia odsyłanego towaru w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie. Do paczki należy dołączyć opis stwierdzonych wad lub uszkodzeń.

9. Przesyłki wysłane na adres SOAP BUBBLE za pobraniem nie będą odbierane.

10. O złożeniu reklamacji Klient zobowiązany jest powiadomić SOAP BUBBLE w przeciągu 3 dni od otrzymania przesyłki.

11. Reklamacje rozpatrywane są przez SOAP BUBBLE w ciągu 10 dni roboczych.

12. SOAP BUBBLE informuje, że między projektem a wydrukiem mogą wystąpić nieznaczne różnice kolorystyczne, które zależą głównie od indywidualnych ustawień danego monitora, modelu karty graficznej, czy ustawień kolorów w samym systemie operacyjnym. Efekt ten nie jest wadą i nie może być przedmiotem reklamacji.

13. SOAP BUBBLE zastrzega, że między otrzymaną Próbką Papeterii Ślubnej i Okolicznościowej a zamówionym kompletem Papeterii Ślubnej i Okolicznościowej, mogą wystąpić nieznaczne różnice kolorystyczne (plus/minus 10% odchylenia kolorystycznego) w wyniku czynników wpływających na technikę druku cyfrowego w danym czasie. Efekt ten nie jest wadą i nie może być przedmiotem reklamacji.

14. Poszczególne egzemplarze Papeterii Ślubnej i Okolicznościowej mogą się od siebie nieznacznie różnić ze względu na ręczne wykończenia elementów. Efekt ten nie jest wadą i nie może być przedmiotem reklamacji.

15. W poszczególnych egzemplarzach papeterii ślubnej i okolicznościowej mogą wystąpić nieznaczne różnice kolorystyczne spowodowane techniką druku oraz drukiem na różnych maszynach drukarskich oraz materiałach. Efekt ten nie jest wadą i nie może być przedmiotem reklamacji.

16. SOAP BUBBLE zastrzega sobie prawo do niezrealizowania lub wstrzymania zamówienia w sytuacjach spowodowanych siłą wyższą, niezależną od SOAP BUBBLE, jak również brakiem towaru.

17. O każdym anulowaniu lub wstrzymaniu zmówienia Klient zostanie niezwłocznie powiadomiony.

IX. Prawa autorskie

1. Treści zamieszczone na stronie internetowej, utwory oraz projekty zamawiane przez Klienta są zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 880 z późn. zm.), jest przedmiotem praw autorskich.

2. Wszelkie utwory, oraz zawartości zamieszczone na stronie Internetowej SOAP BUBBLE, ze szczególnym uwzględnieniem wszystkich projektów oraz projektów prezentowanych Klientowi ze szczególnym uwzględnieniem projektów indywidualnych są chronione prawami autorskimi i stanowią wyłączną własność SOAP BUBBLE.

3. Utwory wskazane w ust. 1 powyżej nie mogą być kopiowane ani wykorzystywane bez wyraźnej zgody autorów w formie pisemnej pod rygorem nieważności oraz odpowiedzialności za ich bezprawne wykorzystanie.

4. SOAP BUBBLE zastrzega sobie prawo do sygnowania wszystkich swoich produktów znakiem firmowym SOAP BUBBLE.

5. SOAP BUBBLE zastrzega sobie prawo do wyłącznego publikowania wszystkich swoich projektów i ich realizacji.

6. SOAP BUBBLE zobowiązuje się chronić na wszelkich publikacjach wizerunek i dane osobowe

X. Postanowienia końcowe

1. Wszelkie dodatkowe ustalenia dotyczące przedmiotu i zakresu współpracy między stronami oraz zmian niniejszego Regulaminu mogą nastąpić jedynie po porozumieniu stron w formie korespondencji elektronicznej.

2. SOAP BUBBLE zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego Regulaminu.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
Przewiń do góry
Aktualizuje…
  • Brak produktów w koszyku.