REGULAMIN

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Regulamin ustala ogólne warunki zamawiania papeterii ślubnej projektowanej przez grupę SOAP BUBBLE należącą do SODA STUDIO projektowanie graficzne i prezentowanej na stronie www.soapbubble.pl
2. Prezentowane zaproszenia ślubne i okolicznościowe oraz dodatki ślubne i okolicznościowe, zwane dalej papeterią ślubną i okolicznościową, sprzedawane są za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej Klientem, a sprzedającym, zwanym dalej SOAP BUBBLE.
3. Każdy Klient jest zobowiązany zapoznać się z treścią regulaminu przed złożeniem zamówienia.
4. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Klienta z przestrzegania zawartych w nim zasad.
5. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez wysłanie drogą elektroniczną przez Klienta formularza zamówienia, zwanym dalej Formularzem Zamówienia, który jest rodzajem umowy pomiędzy stronami, i jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.
6. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.soapbubble.pl w zakładce „REGULAMIN”.

II. WARUNKI ZAMAWIANIA I PŁATNOŚCI
1. Zamówienia można składać drogą elektroniczną, wysyłając na adres: kontakt@soapbubble wypełniony Formularz Zamówienia, który Klient otrzymuje w odpowiedzi na zainteresowanie ofertą lub poprzez wypełnienie formularza zamieszczonego na stronie Internetowej SOAP BUBBLE.
2. Wysłanie Formularza Zamówienia jest jednoznaczne z zamówieniem towaru i podjęciem współpracy z SOAP BUBBLE.
3. Klient zobowiązany jest w ciągu 5 dni od złożenia zamówienia do opłacenia zamówienia. Płatność odbywa się przelewem, na konto podane na rachunku otrzymanym w odpowiedzi na złożone zamówienie. Wysokość należności uzależniona jest od wartości złożonego zamówienia.
4. Przy PROJEKTACH INDYWIDUALNYCH jest to równowartość zamawianego projektu.
5. Przy PROJEKCIE GOTOWYM (wybranym wzorze z galerii na stronie głównej) jest to 60% wartości zamawianego towaru.
6. Przy PROJEKCIE GOTOWYM (wybranym wzorze z galerii na stronie głównej) zamawianym w trybie ekspresowym „REALIZACJA ESPRESOWA” jest to 100% wartości zamawianego towaru.
7. Przy oprawie graficznej wesela, tzw. DODATKACH ŚLUBNYCH jest to 100% wartości zamawianego towaru.
8. Opłacenie zamówienia jest równoznaczne z uruchomieniem procesu projektowego. W przypadku braku wpłaty zaliczki, zamówienie zostaje anulowane.
9. Pozostałą część kwoty należnej za zamówiony towar Klient zobowiązuje się uiścić w ciągu 5 dni od momentu zaakceptowania projektu, który zostaje przesłany przez SOAP BUBBLE drogą elektroniczną na adres Klienta wraz z rachunkiem i danymi do przelewu. W innym przypadku zamówienie zostaje anulowane.
W przypadku zamawiania próbek papeterii ślubnej i okolicznościowej, o których mowa w rozdz. IV, Klient zobowiązany jest uiścić w ciągu 5 dni opłatę za zamówiony towar na konto podane na rachunku otrzymanym w odpowiedzi na złożone zamówienie. Próbki wysyłane są po zaksięgowaniu wpłaty w ciągu 5 dni roboczych.

III. ELEMENTY PAPETERII ŚLUBNEJ I OKOLICZNOŚCIOWEJ
1. Poszczególne elementy papeterii ślubnej i okolicznościowej mają ustaloną cenę za sztukę (lub kilka sztuk) oraz minimalne ilości, od jakich realizujemy ich zamówienie.
2. Elementy papeterii ślubnej i okolicznościowej niewyszczególnione w ofercie SOAP BUBBLE są traktowane jako niestandardowe i podlegają wycenie indywidualnej.
3. Zaproszenia nie obligują do zamówienia dodatków i na odwrót, tzn. jest możliwość zamówienia jedynie zaproszeń lub tylko niektórych z dodatków, pod warunkiem, że wartość zamówienia przekracza kwotę zamówienia minimalnego równą 500 zł.
4. Ceny zaproszeń podane na stronie www.soapbubble.pl w CENNIKU (zakładka “CENNIK/ZAPROSZENIA”) oraz w kolekcjach poszczególnych projektów gotowych, zamieszczonych na stronie głównej, odnoszą się do minimalnej ilości zamawianych zaproszeń tj. 30 sztuk. Jeśli zawiadomienia różnią się jedynie treścią od zaproszeń, mogą być wliczone w minimalną ilość.
5. SOAP BUBBLE zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen w zależności od charakteru oraz rodzaju zamówienia.
6. SOAP BUBBLE nie wykonuje zleceń na pojedyncze elementy papeterii ślubnej i okolicznościowej.
7. SOAP BUBBLE nie realizuje „dodruków” pojedynczych sztuk zaproszeń i pozostałych elementów papeterii ślubnej i okolicznościowej.
8. SOAP BUBBLE nie realizuje projektów wykonanych przez osoby trzecie.
9. SOAP BUBBLE nie sprzedaje projektów papeterii ślubnej i okolicznościowej do realizacji we własnym zakresie.
10. SOAP BUBBLE w ramach realizacji zamówionych projektów nie udostępnia klientom edytowalnych plików produkcyjnych, edytowalnych projektów w ramach zamówienia.
11. Podane ceny mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

IV. PRÓBKI PAPETERII ŚLUBNEJ I OKOLICZNOŚCIOWEJ
1. SOAP BUBBLE umożliwia zakup przykładowych wzorów zaproszeń oraz dodatków ślubnych i okolicznościowych, zwanych dalej Próbkami, znajdujących się na stronie www.soapbubble.pl.
2. SOAP BUBBLE zastrzega sobie prawo do wysłania maksymalnie 3 sztuk próbek.
3. Próbki sprzedawane są po stałej cenie, niezależnie od wzoru zaproszenia.
4. Próbki zawierają przykładowe teksty (treść zaproszenia, menu, etc.) z gotowych zaproszeń. Próbki nie są personalizowane.
5. Próbki należy zamawiać drogą elektroniczną, wysyłając na adres kontakt@soapbubble wzory zamawianego towaru oraz swoje dane adresowe.

V. PREZENTACJA PAPETERII
1. Elementy papeterii ślubnej i okolicznościowej są prezentowane na zdjęciach na stronie www.soapbubble.pl poglądowo w zestawieniu z elementami dekoracyjnymi, które stanowią jedynie aranżację planu zdjęciowego i nie podlegają sprzedaży.
2. Zgodność zdjęcia z rzeczywistą jakością przedmiotu zamówienia może być weryfikowana poprzez zamówienie Próbek, o których mowa w p. IV.
3. Podstawą zgodności grafiki przedmiotu zamówienia jest projekt graficzny (wizualizacja) przesłana Klientowi.

VI. DANE DO PROJEKTU
1. Celem prawidłowej realizacji zamówienia przez SOAP BUBBLE Klient zobowiązany jest wypełnić w wersji elektronicznej Formularz Zamówienia. SOAP BUBBLE nie wprowadza zmian w tekstach oraz danych zawartych w Formularzu Zamówienia. Za poprawność tekstów odpowiedzialność ponosi Klient.
2. SOAP BUBBLE nie wykonuje tłumaczeń tekstów innych językach niż język polski.
3. Przed wysłaniem projektu/-ów do druku SOAP BUBBLE zobowiązuje się do przesłania Klientowi elektronicznej wersji projektu/-ów w celu sprawdzenia poprawności zawartości tekstowej i ostatecznej jego akceptacji.
4. Po akceptacji projektu nie ma możliwości wprowadzenia do niego zmian.
5. SOAP BUBBLE nie bierze odpowiedzialności za wszelkie błędy zgłoszone po akceptacji projektu.

VII. PROCES PROJEKTOWY I REALIZACJA
1. Na wytworzenie papeterii ślubnej i okolicznościowej składają się dwa procesy, kolejno: proces projektowy (projekt graficzny) i realizacja (personalizacja + wydruk + skład).
2. Proces projektowy następuje po otrzymaniu przez SOAP BUBBLE kompletnego Formularza Zamówienia oraz zaksięgowania wpłaty zaliczki i trwa do 15 dni roboczych z zastrzeżeniem wydłużenia tego okresu o kolejne 5 dni roboczych w sezonie wzmożonej pracy (luty – wrzesień). W tym okresie SOAP BUBBLE zobowiązuje się wysłać Klientowi drogą elektroniczną projekt/-y papeterii w celu akceptacji do druku.
3. W wypadku niekompletnego Formularza Zamówienia przy zamawianiu zaproszeń (braku danych, niezbędnych informacji), proces projektowy zostaje wydłużony o ilość dni potrzebnych na skompletowanie danych, z zastrzeżeniem zapisu wskazanego w rozdz. II ust. 3. Regulaminu.
4. W wypadku niekompletnego Formularza Zamówienia (braku danych, niezbędnych informacji) przy zamawianiu elementów oprawy graficznej ślubu i wesela, która jest związana z konkretnym terminem, Klient ma obowiązek przesłać niezbędne dane minimum na 15 dni roboczych przed datą ślubu/wesela.
5. W przypadku niedopełnienia zapisów wskazanych w ust. 4 powyżej zamówienie traktowane jest jako zamówienie towaru w trybie przyspieszonym („REALIZACJA EKSPRESOWA”), co wiąże się z dodatkową opłatą w wysokości 25% wartości zamówienia. SOAP BUBBLE zastrzega sobie również prawo do odmówienia realizacji zamówienia, gdy uzna, że termin na jego wykonanie jest zbyt krótki oraz brak jest możliwości jego realizacji.
6. Realizacja następuje po zaakceptowaniu projektu do druku przez Klienta oraz zaksięgowaniu wpłaty pozostałej należności za zamówiony towar i trwa do 15 dni roboczych z zastrzeżeniem wydłużenia tego okresu o kolejne 5 dni roboczych w sezonie wzmożonej pracy (luty – wrzesień).
7. W wypadku braku akceptacji projektu do druku przez Klienta, SOAP BUBBLE wykonuje poprawki do projektu, który zobowiązuje się przesłać do ponownej akceptacji w ciągu 3 dni roboczych.
8. W przypadku projektu zaproszenia INDYWIDUALNEGO poprawki tekstowe, niewielkie poprawki kolorystyczne, zmiana fontu w projekcie są wliczone w cenę projektu (możliwość jednokrotnej zmiany). Większe poprawki graficzne do projektu są nanoszone za opłatą ustalaną indywidualnie, w zależności od ilości zmian.
9. W przypadku PROJEKTU GOTOWEGO modyfikacje są realizowane za dodatkową opłatą, w zależności od ilości zmian.
10. Ceny modyfikacji określa CENNIK, znajdujący się na stronie www.soapbubble.pl w zakładce “CENNIK/ZAPROSZENIA”. Opłata dotyczy wykonania projektu graficznego z uwzględnionymi zmianami.
11. W przypadku odrzucenia zmodyfikowanego PROJEKTU GOTOWEGO, o którym mowa w ust. 9 powyżej, Klient ma prawo bezpłatnego powrotu do oryginalnej wersji projektu, przy czym nie przysługuje mu zwrot opłaty poniesionej za wykonaną modyfikację projektu graficznego zaproszenia.
12. Wprowadzenie i dostosowanie tekstu do PROJEKTU GOTOWEGO jest bezpłatne.
13. Projekt MAPY, dostosowany do PROJEKTU GOTOWEGO realizowany jest za dodatkową opłatą. Cenę określa CENNIK, znajdujący się na stronie www.soapbubble.pl w zakładce “CENNIK/ZAPROSZENIA”.
14. W przypadku, gdy Klient zrezygnuje z zamówienia po zaakceptowaniu projektu i wpłaceniu kwoty należnej za zamówienie lub po wpłaceniu zaliczki za projekt, nie przysługuje mu zwrot kosztów poniesionych za zamówienie.
SOAP BUBBLE oferuje możliwość zamówienia towaru w trybie przyspieszonym – oferta „REALIZACJA EKSPRESOWA”.
15. Opcja jest możliwa wyłącznie dla PROJEKTÓW GOTOWYCH, zamieszczonych w galerii na stronie głównej. Proces projektowy oraz proces realizacji zostają skrócone w sumie do 10 dni roboczych. W okresie wzmożonej pracy i sezonu ślubnego termin realizacji ekspresowej może osiągnąć 15 dni roboczych, o czym Klient zostanie poinformowany przed akceptacją oferty. Przy zamówieniach w trybie przyspieszonym – oferta „REALIZACJA EKSPRESOWA” wartość zamówienia zostaje zwiększona o 25%.
16. Zlecenia wykonywane są zgodnie z kolejnością zgłoszeń.

VIII. WYSYŁKA
1. Koszty wysyłki ponoszone są przez Klienta.
2. Towar wysyłany jest za pośrednictwem firmy kurierskiej.
3. Czas wysyłki nie jest wliczany w czas procesu projektowego i realizacji.
4. SOAP BUBBLE nie odpowiada za terminowość dostarczenia zamówienia przez firmę kurierską.
5. SOAP BUBBLE zobowiązuje się powiadomić Klienta o terminie nadania przesyłki.
6. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki posiada widoczne uszkodzenia zewnętrzne, należy odmówić przyjęcia przesyłki (nie należy podpisywać listów przewozowych, ani odbierać przesyłki od kuriera).
7. Po dokonaniu potwierdzenia odbioru, prosimy o sprawdzenie w obecności kuriera stanu zawartości przesyłki. Jeżeli zamówiony produkt, po jego odebraniu, okaże się uszkodzony, koniecznie należy sporządzić PROTOKÓŁ SZKODY i obowiązkowo uwzględnić w nim USZKODZENIE OPAKOWANIA ZEWNĘTRZNEGO. Odpowiedni dokument posiada przy sobie kurier. Ważne! Jeden egzemplarz protokołu należy zachować dla siebie, gdyż będzie on niezbędny do uznania zgłoszonej z tytułu uszkodzeń reklamacji.

IX. REZYGNACJE I REKLAMACJE
1. W wypadku braku akceptacji przygotowanego i przesłanego projektu przez SOAP BUBBLE, Klient ma prawo do rezygnacji z zamówienia. Rezygnacja z zamówienia wiąże się z koniecznością poniesienia kosztów procesu projektowego stanowiącego Zadatek opłacony na rzecz SOAP BUBBLE, i koszty te nie są zwracane Klientowi.
2. O rezygnacji Klient zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić SOAP BUBBLE.
3. Reklamacje dotyczące niepoprawności tekstów, wzorów, etc. zostaną uwzględnione jedynie w przypadku, gdy otrzymany towar będzie się różnił od projektu, który uprzednio został zaakceptowany przez Klienta i rozpatrzone zostaną na podstawie odesłanego na koszt Klienta towaru, będącego przedmiotem reklamacji, na adres SOAP BUBBLE.
4. W wypadku uznania reklamacji, o której mowa w ust. 3 powyżej, SOAP BUBBLE zobowiązuje się zwrócić koszty wysyłki poniesione przez Klienta, w celu reklamacji towaru oraz pokryć wszelkie koszty związane z ponownym wydrukiem i przesyłką towaru do Klienta.
5. Reklamacje dotyczące uszkodzeń i wad technicznych, powstałe w wyniku transportu poprzez firmę kurierską, rozpatrzone zostaną na podstawie odesłanego na koszt Klienta towaru, będącego przedmiotem reklamacji, na adres SOAP BUBBLE z zastrzeżeniem ust. 6.
6. Klient zobowiązany jest do zwyczajowego zabezpieczenia odsyłanego towaru w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie. Do paczki należy dołączyć otrzymany rachunek, który jest podstawą reklamacji oraz opis stwierdzonych wad lub uszkodzeń.
7. Przesyłki wysłane na adres SOAP BUBBLE za pobraniem nie będą odbierane.
8. O złożeniu reklamacji Klient zobowiązany jest powiadomić SOAP BUBBLE w przeciągu 3 dni od otrzymania przesyłki.
9. Reklamacje rozpatrywane są przez SOAP BUBBLE w ciągu 10 dni roboczych.
10. SOAP BUBBLE informuje, że między projektem a wydrukiem mogą wystąpić nieznaczne różnice kolorystyczne, które zależą głównie od indywidualnych ustawień danego monitora, modelu karty graficznej, czy ustawień kolorów w samym systemie operacyjnym. Efekt ten nie jest wadą i nie może być przedmiotem reklamacji.
11. SOAP BUBBLE zastrzega, że między otrzymaną próbka zaproszenia a zamówionym kompletem papeterii mogą wystąpić nieznaczne różnice kolorystyczne (plus/minus 5% odchylenia kolorystycznego) w wyniku czynników wpływających na technikę druku cyfrowego w danym czasie. Efekt ten nie jest wadą i nie może być przedmiotem reklamacji.
12. Poszczególne egzemplarze papeterii ślubnej i okolicznościowej mogą się od siebie nieznacznie różnić, ze względu na ręczne wykończenia elementów. Efekt ten nie jest wadą i nie może być przedmiotem reklamacji.
13. W poszczególnych egzemplarzach papeterii ślubnej i okolicznościowej mogą wystąpić nieznaczne różnice kolorystyczne spowodowane różną techniką druku oraz drukiem na różnych maszynach drukarskich. Efekt ten nie jest wadą i nie może być przedmiotem reklamacji.
14. SOAP BUBBLE zastrzega sobie prawo do niezrealizowania lub wstrzymania zamówienia w sytuacjach spowodowanych siłą wyższą, niezależną od SOAP BUBBLE, jak również brakiem towaru.
15. O każdym anulowaniu lub wstrzymaniu zmówienia Klient zostanie niezwłocznie powiadomiony.

X. KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
1. Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:
2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Aleksandra Czernia prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą SODA STUDIO projektowanie graficzne Aleksandra Czernia ul. Sienkiewicza 106/2, 50-348 Wrocław, e-mail: kontakt@soapbubble.pl, tel. 516 503 099.
3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. art. 6 ust. 1 lit. a, b i c, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) wyłącznie w celu przygotowania zaproszeń ślubnych i okolicznościowych. Dane osobowe nie będą przetwarzane w innych celach.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 lat od realizacji zamówienia Klienta.
5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2
00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy stworzenia papeterii ślubnej i okolicznościowej, a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości realizacji zamówień w ramach umowy.
8. SOAP BUBLE nie będzie przekazywać Pani/Pana danych osobowych żadnym odbiorcom danych. Ponadto Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji mię-dzynarodowych.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, i nie będą wykorzystywane do tworzenia profili.

XI. PRAWA AUTORSKIE
1. Treści zamieszczone na stronie internetowej, utwory oraz projekty zamawiane przez Klienta są zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 880 z późn. zm.), jest przedmiotem praw autorskich.
2. Wszelkie utwory, oraz zawartości zamieszczone na stronie Internetowej SOAP BUBBLE, ze szczególnym uwzględnieniem wszystkich projektów oraz projektów prezentowanych Klientowi ze szczególnym uwzględnieniem projektów indywidualnych są chronione prawami autorskimi i stanowią wyłączną własność SOAP BUBBLE.
3. Utwory wskazane w ust. 1 powyżej nie mogą być kopiowane ani wykorzystywane bez wyraźnej zgody autorów w formie pisemnej pod rygorem nieważności oraz odpowiedzialności za ich bezprawne wykorzystanie.
4. SOAP BUBBLE zastrzega sobie prawo do sygnowania wszystkich swoich produktów znakiem firmowym SOAP BUBBLE.
5. SOAP BUBBLE zastrzega sobie prawo do wyłącznego publikowania wszystkich swoich projektów i ich realizacji.
6. SOAP BUBBLE zobowiązuje się chronić na wszelkich publikacjach wizerunek i dane osobowe

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszelkie dodatkowe ustalenia dotyczące przedmiotu i zakresu współpracy między stronami oraz zmian niniejszego Regulaminu mogą nastąpić jedynie po porozumieniu stron w formie korespondencji elektronicznej.
2. SOAP BUBBLE zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego Regulaminu.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.